Cyfieithu

Hafan > Gwasanaethau > Cyfieithu


Rydym yn cynnig gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig i bawb – yn fentrau bach lleol neu’n sefydliadau cenedlaethol, o’r sector cyhoeddus, y sector preifat neu’r trydydd sector. Rydyn ni’n cyfieithu o Saesneg i Gymraeg, neu o Gymraeg i Saesneg.

Mae’r dogfennau rydyn ni’n gweithio arnynt yn amrywio’n fawr. Gallant gynnwys posteri ac arwyddion, adroddiadau blynyddol, swydd ddisgrifiadau a manylebau person, polisïau, deunyddiau marchnata, deunydd i’r cyfryngau cymdeithasol ac adnoddau addysgol i enwi dim ond rhai.

Rydyn ni’n cynnig gwasanaeth proffesiynol, prydlon am gyfraddau cystadleuol, a byddwn yn delio ag unrhyw ymholiadau yn ddi-oed. Oherwydd natur hyblyg y cwmni, gyda phawb yn gweithio o adref, gallwn bob amser fodloni ceisiadau ag amserlenni tynn. Rydyn ni’n hapus i weithio ar benwythnosau a gyda’r nosau i sicrhau ein bod ni’n gallu cyflawni’r ceisiadau hyn, a hynny heb unrhyw gost ychwanegol.

Ein nod yw sicrhau bod yr holl gyfieithiadau yn darllen fel testun gwreiddiol, drwy gyfleu naws a neges y ddogfen wreiddiol yn gywir, ac rydym yn glynu at egwyddorion Cymraeg Clir er mwyn sicrhau bod y dogfennau wedi’u cyfieithu yn hawdd eu deall i’r darllenydd.

Gan ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf, a meddalwedd cof cyfieithu Memsource, gallwn greu rhestr derminoleg ar gyfer pob cleient, er mwyn sicrhau cysondeb. Mae defnyddio’r cof hefyd yn golygu y gallwn gynnig disgownt ar ddogfennau os bydd unrhyw ailadrodd neu unrhyw rannau o ddogfen sydd wedi’u cyfieithu mewn prosiectau yn y gorffennol. Ffordd wych o sicrhau gwerth am arian! Mae Memsource hefyd yn caniatáu i ni ddychwelyd y ddogfen yn yr un fformat â’r ddogfen wreiddiol.

Mae cyfieithu yn sgil arbenigol; nid pawb sydd â’r gallu i gyfieithu, ac mae ein cyfieithwyr wedi treulio blynyddoedd yn mireinio eu crefft i sicrhau eu bod yn cynnig y gwasanaeth gorau posibl i’n cleientiaid.

Amserlenni

Rydyn ni bob amser yn ceisio gweithio i'r amserlenni canlynol;

  • Hyd at 1000 o eiriau – dychwelyd o fewn 24 awr
  • Hyd at 3000 o eiriau – dychwelyd o fewn 3 diwrnod
  • Hyd at 5000 o eiriau – dychwelyd o fewn wythnos

Mae hyn yn amlwg yn dibynnu ar bwysau gwaith, a byddem yn eich annog i gysylltu i drafod unrhyw ofynion penodol. Gorau oll os allwch chi roi syniad i ni ymlaen llaw os byddwch chi angen cyfieithu dogfen swmpus.

Cysylltwch heddiw am ddyfynbris, heb rwymedigaeth i roi’r gwaith i ni.